IdentificationGarou - Chronique de l'éveil - Alistair Connan
Écrit par Lone_Fox   
02 / 09 / 2007

--------------------------------WereWolf--------------------------------
-----------------------------The-Apocalypse-----------------------------
------------------------------------------------------------------------
Name : Alistair Connan   Breed  : Homidé             Pack Name :
Player: Lone             Auspice: Ragabash           Pack Totem:
Chronicle: De L'Eveil    Tribe: Seigneurs de l'Ombre Concept: Explorateur
---------------------------Attributes-----------------------------------
Strength        **ooo   Charisma        ***oo   Perception      **ooo
Dexterity       **ooo   Manipulation    *****   Intelligence    ***oo
Stamina         **ooo   Appearance      ***oo   Wits            ****o
-----------------------------Abilities----------------------------------
Alertness       ooooo   Animal Ken      ooooo   Computer        *oooo
Athletics       ooooo   Crafts          ooooo   Enigmas         *oooo
Brawl           ooooo   Drive           ooooo   Investigation   *oooo
Dodge           ooooo   Etiquette       ***oo   Law             *oooo
Empathy         **ooo   Firearms        ooooo   Linguistics     ***oo
Expression      **ooo   Leadership      ooooo   Medicine        ooooo
Intimidation    ***oo   Melee           ooooo   Occult          *oooo
Primal-Urge     ooooo   Perfomance      *oooo   Politics        *oooo
Streetwise      ***oo   Stealth         *oooo   Rituals         ooooo
Subterfuge      ****o   Survival        ooooo   Science         ooooo
----------------------------Advantages----------------------------------
   -Backgrounds-            -Gifts-                 -Gifts-
Contacts       *****   -                       -
Lignée Pure    **ooo   -                       -
Ressources     *oooo   -                       -
-               ooooo   -                       -
-               ooooo   -                       -
------------------------------------------------------------------------
-----Renown---------    ----Rage------------    ---Health---------------
Glory :                 * o o o o o o o o o     Bruised         []
o o o o o o o o o o     [][][][][][][][][][]    Hurt         -1 []
[][][][][][][][][][]                            Injuried     -2 []
Honor :                 ----Gnosis----------    Wounded      -3 []
o o o o o o o o o o     * o o o o o o o o o     Mauled       -4 []
[][][][][][][][][][]    [][][][][][][][][][]    Crippled     -5 []
Wisdom :                                        Incapacitated   []
o o o o o o o o o o     ----Willpower-------   
[][][][][][][][][][]    * * * * * * o o o o     ----Experience----------
                        [][][][][][][][][][]           0/0
-----Rank-----------         
     Péon

Handicap :
        Transformation impossible sans dépenser un point de Rage (+3)
------------------------------------------------------------------------